Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement: Leuvense Hondenvereniging Lovanium vzw


Met ingang van 22/06/20203 en vervangt alle andere.

 

 

Artikel 1: Het huishoudelijk reglement.

 

Regelt de zaken waarin de statuten van de club zoals verschenen in bijlage van het Belgisch Staatsblad niet voorzien.
Voor gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet heeft het bestuursorgaan het recht die maatregelen te treffen en/of beslissingen te nemen die het nodig acht met goedkeuring van 2/3 van de bestuursraad.

 

Artikel 2: Functie en taak in de raad van bestuur.

 

VOORZITTER: De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuursorgaan en de leden, regelt de volgorde van behandeling der zaken en zorgt voor de handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Hij ondertekent mee de goedgekeurde notulen van alle vergaderingen van het bestuursorgaan  en leden.

 

ONDERVOORZITTER: Hij neemt bij afwezigheid van de voorzitter diens functie waar.

 

SECRETARIS: De secretaris voert de correspondentie van de vereniging en van alle in- en uitgaande stukken, welke door hem namens het bestuursorgaan getekend zijn, bewaart hij zorgvuldig een afschrift.
De secretaris is belast met de ledenadministratie
Hij stelt jaarlijks een verslag samen betreffende de vereniging, dat in de jaarvergadering wordt behandeld.

 

PENNINGMEESTER: de penningmeester is verantwoordelijk voor de bezittingen van de vereniging onder zijn beheer.
De penningmeester is belast met het innen van de bijdragen van de leden en alle door de vereniging te incasseren gelden.
Alle uitgaven dienen door bewijzen gedekt te zijn. Om een duidelijk overzicht te hebben van de baten van de vereniging, wordt door de penningmeester een kasboek bijgehouden, met eventueel daarbij horende registers. Op de algemene ledenvergadering legt de penningmeester een volledige afrekening van de ontvangsten en uitgaven van het voorbije jaar voor.


BESTUURSLEDEN: de overige bestuursleden hebben als taak de anderen te helpen in de uitoefening van hun functie.

 

Artikel 3: Commissies.

 

A. Showcommissie

 

Het doel van deze commissie is een bredere basis te vormen van vaste medewerkers voor de door de vereniging georganiseerde tentoonstellingen. De leden worden gekozen door het bestuur op basis van hun ervaring of bekwaamheid om een specifieke taak op zich te nemen. De leden van het bestuursorgaan maken van rechtswege deel uit van de showcommissie.

 

B. Kascommissie

 

De kascommissie is een speciale commissie die de boekhouding van de vereniging controleert. De belangrijkste taak van de commissie is het controleren van de jaarrekening, gemaakt door het bestuursorgaan. Verder kan de kascommissie een oordeel uitspreken over het gevoerde financiële beleid.

De Kascommissie bestaat uit 2 effectieve commissarissen en 1 reserve-commissaris die door de algemene ledenvergadering uit de aanwezige effectieve leden verkozen worden voor de duur van 1 jaar. Een effectieve commissaris kan deze functie maximaal 2 opeenvolgende jaren uitoefenen. Leden van het bestuursorgaan kunnen geen deel uitmaken van deze Commissie.

Vóór de algemene ledenvergadering zal de kascommissie op het adres van de penningmeester en in diens aanwezigheid de rekeningen en boekhoudkundige stukken controleren. Zij brengen over deze controle verslag uit op de Algemene Ledenvergadering en de goedkeuring door de ALV van dit verslag geldt als décharge aan de penningmeester voor diens financieel beheer van de vereniging gedurende het voorbije jaar.

Kascommissarissen zijn niet bezoldigd en kunnen uit hoofde van hun functie ook geen aanspraak maken op een onkostenvergoeding van welke aard dan ook.

 

Artikel 4: Lidmaatschapsbijdrage

 

De bijdrage van het lidmaatschap, dat gelijk loopt met het kalenderjaar, bedraagt € 26,50.
Voor familieleden bedraagt de bijdrage € 21,20. Familieleden dienen op hetzelfde adres te wonen als het effectieve lid. Zij dienen te worden vermeld op diens aansluitingsformulier.

Het lidmaatschap wordt bevestigd, na goedkeuring door het bestuur, bij het overhandigen van de lidkaart.

Effectieve leden die overeenkomstig artikel 8 van de statuten hun lidmaatschapsbijdrage niet tijdig hebben betaald, worden beschouwd als uittredend. Dit houdt in dat, indien ze alsnog de verschuldigde bijdrage betalen, ze beschouwd worden als een nieuw toegetreden lid. Voor toegetreden leden betekent dit een verlenging met 1 jaar van de wachttijd om te kunnen worden aanvaard als effectief lid.

 

Artikel 5: Showtraining

 

Behoudens overmacht en behalve op de data vernoemd op de website van Lovanium en in het tijdschrift “Best In Show” is er iedere woensdagavond showtraining op het adres Stationstraat 112 (achter frituur de Berepoot) te Lovenjoel van 20.00u tot 22.00u.

Per hond die traint betaalt het lid € 1,20 door middel van een tienbeurten kaart van € 12,00.

De honden worden verdeeld in groepen van maximum 6 naargelang het uur van aankomst.

Leden die aan de training deelnemen worden geacht hun hond te allen tijde onder controle te hebben. Aan de training deelnemen houdt in dat men de volle verantwoordelijkheid erkent voor alle schade en letsels veroorzaakt door de hond waarmee men traint, ongeacht wie de eigenaar van de hond is. Honden die agressief gedrag vertonen, worden uit de training geweerd.

Minderjarigen trainen onder toezicht van een volwassen begeleider.

De behoeften van de hond kunnen enkel gedaan worden op de door het bestuur aangewezen plaatsen en dienen uiteraard te worden opgeruimd.

 

Artikel 6: Tuchtmaatregelen

 

Na mondelinge verwittiging door het bestuur kunnen de tuchtmaatregelen bestaan uit een waarschuwing. Bij herhaling van de overtreding kan een verbod om de trainingen bij te wonen gedurende 4 lesdagen opgelegd worden. In extreme gevallen zal tot uitsluiting overgegaan worden.

Het uitspreken van een tuchtmaatregel dient goedgekeurd te worden op de eerstvolgende vergadering van het bestuursorgaan met meerderheid der stemmen. Het lid wordt voor deze vergadering uitgenodigd. Stemming gebeurt anoniem.

 

Artikel 7: Lesgevers

 

Er wordt lesgegeven door personen die een ruime ervaring in de kynologie kunnen aantonen. Enkel de personen aangeduid door het bestuursorgaan komen in aanmerking om les te geven.

In geval van ernstige storing gedurende de les kan de lesgever een bestuurslid raadplegen.

 

Artikel 8: Verzekering

 

Er is een verzekering “Burgerlijke Aansprakelijkheid” afgesloten voor al de wettige leden van LHV Lovanium. In het geval van externe hulp bij activiteiten zal de vereniging een aparte verzekering afsluiten.

Er wordt van alle leden (effectieve, toegetreden en ereleden in zoverre deze laatste deelnemen aan de trainingen) verwacht dat zij zich in orde stellen met een eigen “Burgerlijke Aansprakelijkheid” verzekering.

 

Artikel 9: Kynologische informatie

 

Het bestuursorgaan verbindt er zich toe de vragen van haar leden op kynologisch gebied zo correct mogelijk te beantwoorden.

 

Artikel 10: Tijdschrift “Best In Show (BIS)”

 

LHV Lovanium verdeelt driemaandelijks een tijdschrift onder haar leden.

De namen van de leden van de redactie zijn in elke uitgave vermeld.

De verantwoordelijkheid van uitgave valt onder de bevoegdheid van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan en de leden van de redactie verwerpen iedere verantwoordelijkheid aangaande de inhoud van een ingezonden artikel.

Het bestuursorgaan en de leden van de redactie behouden zich het recht van publicaties van artikels te weigeren of artikels aan te passen indien deze niet stroken met de filosofie van LHV Lovanium.

Het bestuursorgaan gebruikt “BIS” om de leden te informeren over alle activiteiten die de club betreffen.

 

Artikel 11: Fokkers

 

Fokkers die lid zijn van LHV Lovanium en de fokreglementen van de Koninklijke Maatschappij Sint Hubertus eerbiedigen, kunnen zich kosteloos laten vermelden op een speciaal daarvoor voorziene pagina op de website van de vereniging.

 

Artikel 12: Wijzigingen

 

Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen enkel aangebracht worden door het bestuursorgaan met meerderheid der stemmen.